គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីសេរីភាពនៃការបង្កើតអង្កការវិជ្ជាជីវៈនៅមីយ៉ាន់ម៉ា

គម្រោងអតីតកាលពីឆ្នាំ 2019 ដល់ឆ្នាំ 2021

កាលពីឆ្នាំ ២០១៩ សហព័ន្ធកម្មករឧស្សាហកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា (IWFM) និង ក្រុមការងារនិយោជក ដែលមានសមាសភាពជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ឱ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោដែលជាសមាជិករបស់ ACT បានចរចា និងឯកភាពលើគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមវិជ្ជាជីវៈរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា ដែលនេះជាការបោះជំហានដ៏ធំមួយឆ្ពោះទៅការកសាងទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈស្ថាបនារវាងនិយោជក និងកម្មករនិយោយជិតនៅក្នុងងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និងស្បែកជើងរបស់ប្រទេសមីយ៉ានម៉ា។

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

មើលព័ត៌មានទាំងអស់