តើយើងធ្វើការនៅទីណាខ្លះ

ACT កំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសផលិតសម្លៀកបំពាក់សំខាន់ៗចំនួនបី គឺបង់ក្លាដែស កម្ពុជា ទួរគី។ កាលពីមុន ACT ក៏បានធ្វើការយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ។

ACT ជ្រើសរើសប្រទេសដំបូងៗទាំងនេះទៅតាមទំហំផលិតកម្មផលិតផលកាត់ដេរ និងការមានវត្តមាននៃក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោដែលជាសមាជិករបស់ ACT ក៏ដូចជាសក្ដានុពលរបស់សហជីពក្នុងការចូលរួមក្នុងការចរចាអនុសញ្ញារួមនៅកម្រិតឧស្សាហកម្ម។