ការភ្ជាប់ ACT

Stichting ACT (Action, Collaboration, Transformation)

Registered Address: Postbus 43, 2850AA Haastrecht, Netherlands

Visiting address: Greifswalder Straße 226
DE-10405 Berlin
Phone: +49 (0) 30 726 217 1021

mailto: act@actonlivingwages.com

Identification number for legal entities and associations: RSIN 856983391
Commercial register number: KvK-nummer 67426069

Copyrights for pictures: ACT members

សេចក្ដីបដិសេធ

បើទោះជាមានការត្រួតពិនិត្យមើលយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងលើខ្លឹមសារទាំងនេះក៏ដោយ ACT មិនអាចទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារពីខាងក្រៅ ខ្លឹមសារនៅក្នុងតំណភ្ជាប់បានឡើយ។ ខ្លឹមសារនៅក្នុងទំព័រដែលត្រូវបានតភ្ជាប់ គឺជាការទទួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់ម្ចាស់/ប្រតិបត្តិករនៃទំព័រទាំងនោះ។ 

ការការពារទិន្នន័យ

គេហទំព័រនេះអ្នកប្រើប្រាស់ Google Analytics ជាសេវាវិភាគព័ត៌មានលើគេហទំព័រដែលផ្ដល់ដោយ Google, Inc (“Google”) Google Analytics ប្រើប្រាស់ “cookies” ជាប្រភេទហ្វាល់អត្ថបទដែលដាក់នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដើម្បីជួយឱ្យគេហទំព័រនេះអាចវិភាគដឹងពីរបៀបដែលភ្ញៀវចូលមកមើលគេហទំព័រនេះ ប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះយ៉ាងដូចម្ដេច។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលតាមរយៈ cookies អំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នក (រួមទាំងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកផងនឹងត្រូវបញ្ជូន ក៏ដូចជារក្សាទុកដោយ Google នៅលើសេវឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ Google នឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ ដើម្បីវាយតម្លៃពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើគេហទំព័រនេះ ប្រមូលរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៃប្រតិបត្តិករគេហទំព័រ និងផ្តល់សេវាផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពលើគេហទំព័រ និងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។ Google ក៏អាចផ្ទេរនេះទៅកាន់ភាគីទីបី ទៅតាមការតម្រូវដោយច្បាប់ ក្នុងករណីដែលភាគីទី ៣ យកព័ត៌មាននេះទៅវិភាគក្នុងនាមតំណាងឱ្យ Google

  Google នឹងមិនភ្ជាប់អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកជាមួយនឹងទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលរក្សាទុកដោយ Google នោះឡើយ។ អ្នកអាចបដិសេធមិនប្រើ cookie ដោយជ្រើសរើសការកំណត់សមស្របនៅលើប្រ៉ាវសឺររបស់អ្នក ប៉ុន្តែសូមកត់សម្គាល់ថា ប្រសិនបើអ្នកធ្វើបែបនេះ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើប្រាស់មុខងារទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រនេះឡើយ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមឱ្យ Google យកទិន្នន័យរបស់អ្នកទៅវិភាគតាមបែបផែន និងសម្រាប់គោលបំណងដូចជម្រាបជូនខាងលើ។