តើយើងជានរណា 

ACT គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយរវាងសហជីព និងក្រុមហ៊ុនយីហោ និងក្រុមហ៊ុនលក់រាយទូទាំងសកលលោក ដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ វាយនភណ្ឌ និងស្បែកជើង និងដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករ 

ឈ្វេងយល់បន្ថែម

តើយើងធ្វើអ្វីខ្លះ 

ACT មានគោលបំណងសម្រេចឱ្យបាននូវប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យសម្រាប់កម្មករ តាមរយៈការចរចារួមនៅកម្រិតឧស្សាហកម្ម សេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមវិជ្ជាជីវៈ និងការអនុវត្តរបៀបបញ្ជាទិញប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

ឈ្វេងយល់បន្ថែម

តើយើងធ្វើការនៅទីណា 

ACT មានវត្តមាននៅទូទាំងសកលលោក នៅតាមបណ្ដាប្រទេសសំខាន់ដែលផលិតផលិតផលសម្លៀកបំពាក់។

ឈ្វេងយល់បន្ថែម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

មើលព័ត៌មានទាំងអស់