ជាវ

ជាវ (ភ្ជាប់) ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ ACT.

ជាវ (ភ្ជាប់) ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ ACT – ការសង្ខេបទៀងទាត់នៃព័ត៌មាន ACT និងសម្ភារៈធនធានថ្មីដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ គ្មានមុខតំណែងដែលមានបច្ចុប្បន្នទេ

  • By signing up to the ACT Info Brief, you agree to receive email messages about various ACT news and new resource material. You can unsubscribe from the mailing list at any time. To do so, simply unsubscribe at the bottom of any email, or send an email to act@actonlivingwages.com with the subject “unsubscribe”. Your email address will not be used for any other purpose.