តួគី

តួគី បំពេញតួនាទីពិសេស និងសំខាន់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសកល។ ដោយសារទីតាំងនៅជិតនឹងទីផ្សារសំខាន់នៅអឺរ៉ុប ចក្រភពអង់គ្លេស និងអាមេរិកភាគខាងជើង ផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសតួគីបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការបញ្ជាទិញរបស់សមាជិកភាគច្រើននៃ ACT 

សមាជិក ACT កំពុងកសាងនូវប្រភេទឧស្សាហកម្មមួយនៅក្នុងប្រទេសតួគី ដែលផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យកម្មករនិយោជិតទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ។ ជាការឆ្លើយតបចំពោះជំងឺកូវីដ-១៩ និងការអនុវត្តតាមការប្ដេជ្ញាចិត្តសំខាន់ជុំវិញខ្លួនសេរីភាពនៃការបង្កើតអង្គការវិជ្ជាជីវៈ ដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកនៅក្នុងអនុស្សរណៈ ACT រួមមានអាទិភាពដែលត្រូវបានដាក់ចេញសម្រាប់សមាជិក ACT នៅក្នុងប្រទេសតួគីក្នុងឆ្នាំ ២០២១។ 

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

មើលព័ត៌មានទាំងអស់

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមក្នុងការងាររបស់ ACT ក្នុងប្រទេសតួគីដែរឬទេ?

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ