មីយ៉ាន់ម៉ា

សមាជិក ACT នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កំពុងពិនិត្យតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធលើការវិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេស និងកំពុង

ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា បាន​ក្លាយជា​​ប្រទេសអាទិភាព​របស់​ ACT តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨។ នៅខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ សមាជិក​ ACT បាន​ធ្វើការ​សម្រេច​ចិត្ត​ដ៏លំបាក​ក្នុង​បញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ ACT ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដោយសារ​ការ​ដក​សម្ព័ន្ធ​សហជីពលមូលដ្ឋាន​ (IWFM) របស់​សហជីពសកល IndustriALL ពីប្រតិបត្តិការ​របស់ ACT ព្រោះ​ ACT លែង​អាច​ធ្វើប្រតិបត្តិការ​ដោយសេរី​ក្រោមកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ន​។ ACT នឹង​វាយតម្លៃ​​សក្តានុពល​នៃការ​ចូលរួមនាពេលអនាគត ប្រសិនបើ​ស្ថានភាព​ក្នុងប្រទេសនេះមានការប្រែប្រួល។​

ខ្លឹមសារ​សង្ខេប​ស្តីពីគម្រោង​កន្លងមក​

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពី​សេរីភាពខាងសមាគមនៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា (FOA) និង​យន្តការ​​ដោះស្រាយ​​វិវាទ​ក្របខណ្ឌ​ ៖

នៅឆ្នាំ ២០១៩ និង ២០២០ សហព័ន្ធ​កម្មករឧស្សាហកម្មមីយ៉ាន់ម៉ា (IWFM) ​​និង​ក្រុម​ការងារ​​និយោជក​នៃ​​ក្រុមហ៊ុនដែល​ផ្គត់ផ្គត់ឱ្យក្រុមហ៊ុន​ម៉ាកយីហោដែលជា​សមាជិក   ACT​  បាន​ចរចា  និងសម្រេចគោលការណ៍ណែនាំស្តីពី​សេរីភាពខាងសមាគមនៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា (Myanmar FOA Guideline) និង​យន្តការក្របខណ្ឌ​​ដោះស្រាយ​​វិវាទ​ (DRM) សម្រាប់ការ​អនុវត្ត​គោលការណ៍ណែនាំនេះ​។

យន្តការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​រហ័ស ៖

ចាប់ពីខែ មីនា រហូត​ដល់ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ ACT បាន​​អនុវត្ត​យន្តការ​​ដោះស្រាយ​​វិវាទរហ័ស (Fast-Track Dispute Resolution Mechanism) ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការ​គោរព​សិទ្ធិកម្មករក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមក្នុងការងារ ACT នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែរឬទេ?

សូមទាក់ទងយើង

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

មើលព័ត៌មានទាំងអស់