Ne Yapıyoruz

ACT, işkolu düzeyinde toplu pazarlık yoluyla küresel hazır giyim endüstrisinde çalışan işçiler için yaşam ücreti elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu, bir işkolundaki işçileri ve işverenleri yaşam ücreti de dahil bir dizi konuyu kapsayan bağlayıcı bir anlaşmaya varmayı hedefleyen bir süreçtir.

Toplu pazarlık yoluyla yaşam ücretine ulaşmak gerçekleştirilebilir bir hedef olsa da endüstrinin işleyiş şekline ve öncelik verdiği şeylere dair dönüştürücü bir yaklaşım gerektirmesi itibariyle aynı zamanda da iddialı bir hedeftir. ACT’nin küresel ayak izi, toplu iş sözleşmeleri müzakerelerini başarılı bir şekilde desteklemek ve yaşam ücreti elde edebilmek için gerekli koşulları yaratmak üzere tasarlanmış stratejik yapı taşlarına karşı haritalanabilir. Bu yapı taşları özellikle Örgütlenme Özgürlüğü ve Satın Alma Pratiklerini içerir.

Toplu Pazarlık

İşkolu düzeyinde toplu pazarlık, bir sektördeki işçileri ve işverenleri kapsayacak sekilde, yaşama ücreti de dahil olmak üzere bir dizi konuda bağlayıcı bir anlaşmaya varılması sürecidir.

Hazır giyim ve ayakkabı sektöründe yaşam ücretinin güvence altına alınması, hem işletmenin hem de işçinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak bir mekanizmayı gerektirir. İş dünyası, ekonomik değişimlere zamanında yanıt verme fırsatına ihtiyaç duyarken, işçiler gündelik bir ekonomik güvensizlik dünyasında yaşamamalıdır. İşkolu düzeyinde toplu pazarlık, işverenlere ve işçilere özel gereksinimlerine göre çözümler üzerinde müzakere etme özgürlüğü sağlayarak ve ortak olarak kabul edilen standartların herkes için bağlayıcı olmasını temin ederek esneklik ve güvenlik hususundaki bu iki taraflı ihtiyacı bir araya getirir.

Bülteni Oku

Örgütlenme Özgürlüğü

Örgütlenme Özgürlüğü, işçilerin kendi seçtikleri örgütler kurmaları ve bunlara katılmaları için uluslararası kabul görmüş insan hakkıdır.

Örgütlenme Özgürlüğü toplu pazarlık için bir ön koşuldur ve bizatihi olarak daha yüksek ücretleri mümkün kılar. Örgütlenme Özgürlüğüne duyulan saygı, işçilere ücretler ve sosyal haklar da dahil olmak üzere çalışma şartları ve koşulları hakkında işverenlerle toplu olarak müzakere etme hakkını ve işçilerin temsilini sağlar.

  • ACT üyesi markalar ve IndustriALL Küresel Sendika aşağıdaki ilkeler ve eylem çerçevesi üzerinde anlaşmaya varmıştır:
  • İşçiler özgür olmalı ve ILO Sözleşmelerine uygun olarak örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını kullanabilmelidir.
  • Küresel tedarik zincirlerindeki tüm katılımcıların örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasında kendi sorumluluklarını üstlendiği ortak bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.
  • ACT üyeleri, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık konularında yöneticilerin ve çalışanların eğitimi de dahil olmak üzere kapasite geliştirme sağlayacaktır.
  • ACT üyeleri, örgütlenme özgürlüğünün proaktif olarak nasıl teşvik edileceğine ilişkin stratejiler tasarlamayı taahhüt eder.

ACT üyeleri, Örgütlenme Özgürlüğünün sağlanması konusunda müzakereler yürütür. Belirli konular hakkında daha fazla bilgi edinin:

Myanmar Örgütlenme Özgürlüğü Kılavuzu

Satın Alma Pratikleri

Satın alma uygulamaları, küresel perakendecilerin ve markaların ürünlerini tedarik eden üreticilerle
ilişki içinde olma ve iş yapma şeklidir.

Satın alma uygulamaları; stratejik planlama, tedarik, büyüme, satın alma ve çalışanları etkileyen belli başlı davranış, değer ve ilkeleri kapsar.

ACT üyesi markalar, tedarikçi ülkelerin tümünde, yaşam ücreti ve iyi çalışma koşulları doğrultusunda ilerlemeye engel olan satın alma uygulamalarını değiştirmeyi taahhüt eder. ACT Küresel Satın Alma Uygulamaları Taahhütleri, ACT markalarının sektörü dönüştürmeye başlamak için attığı beş somut adımdır.

Daha Fazla