Ne Yapıyoruz

ACT, işkolu düzeyinde toplu pazarlık yoluyla küresel hazır giyim endüstrisinde çalışan işçiler için yaşam ücreti elde etmeyi amaçlamaktadır. Bubir işkolundaki işçileri ve işverenleri yaşam ücreti de dahil bir dizi konuyu kapsayan bağlayıcı bir anlaşmaya varmayı hedefleyen bir süreçtir.  

Toplu pazarlık yoluyla yaşam ücretine ulaşmak gerçekleştirilebilir bir hedef olsa da endüstrinin işleyiş şekline ve öncelik verdiği şeylere dair dönüştürücü bir yaklaşım gerektirmesi itibariyle aynı zamanda da iddialı bir hedeftir. ACT’nin küresel ayak izitoplu  sözleşmeleri müzakerelerini başarılı bir şekilde desteklemek ve yaşam ücreti elde edebilmek için gerekli koşulları yaratmak üzere tasarlanmış stratejik yapı taşlarına karşı haritalanabilir. Bu yapı taşları özellikle Örgütlenme Özgürlüğü ve Satın Alma Pratiklerini içerir. 

Toplu Pazarlık

İşkolu düzeyinde toplu pazarlıkbir sektördeki işçileri ve işverenleri kapsayacak sekildeyaşama ücreti de dahil olmak üzere bir dizi konuda bağlayıcı bir anlaşmaya varılması sürecidir. 

Hazır giyim ve ayakkabı sektöründe yaşam ücretinin güvence altına alınması, hem işletmenin hem de işçinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak bir mekanizma gerektirirİş dünyasıekonomik değişimlere zamanında yanıt verme fırsatına ihtiyaç duyarkenişçiler gündelik bir ekonomik güvensizlik dünyasında yaşamamalıdırİşkolu düzeyinde toplu pazarlıkişverenlere ve işçilere özel gereksinimlerine göre çözümler üzerinde müzakere etme özgürlüğü sağlayarak ve ortak olarak kabul edilen standartların herkes için bağlayıcı olmasını temin ederek esneklik ve güvenlik hususundaki bu iki taraflı ihtiyacı bir araya getirir. 

Bülteni Oku

Örgütlenme Özgürlüğü

Örgütlenme Özgürlüğüişçilerin kendi seçtikleri örgütler kurmaları ve bunlara katılmaları için uluslararası kabul görmüş insan hakkıdır. 

Örgütlenme Özgürlüğü toplu pazarlık için bir ön koşuldur ve bizatihi olarak daha yüksek ücretleri mümkün kılarÖrgütlenme Özgürlüğüne duyulan saygıişçilere ücretler ve sosyal haklar da dahil olmak üzere çalışma şartları ve koşulları hakkında işverenlerle toplu olarak müzakere etme hakkını ve işçilerin temsilini sağlar. 

ACT üyesi markalar ve IndustriALL Küresel Sendika aşağıdaki ilkeler ve eylem çerçevesi üzerinde anlaşmaya varmıştır: 

  • İşçiler özgür olmalı ve ILO Sözleşmelerine uygun olarak örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını kullanabilmelidir. 
  • Küresel tedarik zincirlerindeki tüm katılımcıların örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasında kendi sorumluluklarını üstlendiği ortak bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 
  • ACT üyeleri, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık konularında yöneticilerin ve çalışanların eğitimi de dahil olmak üzere kapasite geliştirme sağlayacaktır. 
  • ACT üyeleri, örgütlenme özgürlüğünün proaktif olarak nasıl teşvik edileceğine ilişkin stratejiler tasarlamayı taahhüt eder. 

ACT üyeleriÖrgütlenme Özgürlüğünün sağlanması konusunda müzakereler yürütürBelirli konular hakkında daha fazla bilgi edinin: 

Myanmar Örgütlenme Özgürlüğü Kılavuzu

Satın Alma Pratikleri

Satın alma pratikleriküresel perakendecilerin ve markaların ürünlerini tedarik eden üreticilerle iletişim kurma ve  yapma biçimleridir. 

Satın alma pratikleri stratejik planlamatedarikbüyümesatın alma ve işçileri etkileyen belli başlı davranışdeğer ve ilkeleri kapsar. 

ACT üyesi markalaryaşam ücretinin ve iyi çalışma koşullarının geliştirilmesi doğrultusunda engel teşkil eden satın alma pratiklerini değiştirmek için tüm tedarikçi ülkelerde küresel olarak çalışmayı taahhüt eder. ACT Küresel Satın Alma Pratikleri Taahhütleri, ACT markalarının sektörü dönüştürmeye başlamak için attığı beş somut adımdan oluşur. 

Satın alma pratiklerini iyileştirmek tek başına yaşam ücreti sağlamaya yeterli olmasa datedarik zincirlerindeki ücret artışlarının ve işçi haklarına saygının sağlanması hususlarında yapbozun önemli bir parçasıdır. 

Bülteni Oku

Latest News

View all News