မြန်မာ 

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ACT အဖွဲ့ ၀င်များသည် တိုင်းပြည်အတွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီး IndustriALL ၏အဖွဲ့၀င်ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်စက်မှုလက်မှုအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် (IWFM) နှင့် ACT ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် ချုပ်လုပ်ပေးနေသော အလုပ်ရှင်အဖွဲ့နှင့်လည်း ပုံမှန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

အဝတ်အထည် ချုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကပို့ကုန်လုပ်ငန်းစုဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းပို့ကုန်၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်ကဏတွင် အလုပ်သမား ၅၀၀,၀၀၀ ကျော်အား အလုပ်ခန့်ထားနိုင်ပြီး ၄င်းထဲမှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။ ACT အသင်း ၀င်ကုန်အမှတ် တံဆိပ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံမှအထည်အလိပ်တင်ပို့မှု၏ ၄၀% ခန့်ရှိပြီး ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏အထည်အလိပ်တင်ပို့သည့်စက်ရုံများ၏ ၈၀% မှရရှိသည်။ 

Are you interested in ACT's work in Myanmar?

Contact us