តើយើងធ្វើការនៅទីណាខ្លះ

ACT កំពុងអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៤ សំខាន់ៗ ដែលផលិតផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ ដូចជា បង់ក្លាដែស កម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា និងតួគី។  

ACT ជ្រើសរើសប្រទេសដំបូងៗទាំងនេះទៅតាមទំហំផលិតកម្មផលិតផលកាត់ដេរ និងការមានវត្តមាននៃក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោដែលជាសមាជិករបស់ ACT ក៏ដូចជាសក្ដានុពលរបស់សហជីពក្នុងការចូលរួមក្នុងការចរចាអនុសញ្ញារួមនៅកម្រិតឧស្សាហកម្ម។