ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ

ACT အဖွဲ့ဝင်များနှင့် နိုင်ငံတွင်းမိတ်ဖက်များသည် ACT အတွက် ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ပူးတွဲအကောင် အထည်ဖော်ရေးမဟာဗျူဟာကို ရေးဆွဲနေသည်။

ACT အဖွဲ့ဝင်များသည် ကန ဦး အစပိုင်းကတည်းက ကမ္ဘောဒီးယားရှိ အဓိကပါ၀င်သက်ဆိုင်သူများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားသည် ACT အမှတ်တံဆိပ်များစွာအတွက် အရေးပါသော မိတ်ဖက်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း GMAC, ACT အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ နှင့်အလုပ်သမားသမဂ္ဂ များ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကာ မည်ကဲ့သို့ ACT ချဉ်းကပ်လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုသည်ကို ပုံဖော်ခဲ့သည်။ ACT ၏ ၀ယ်ယူမှုအလေ့အကျင့်များနှင့် တာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှုနှင့် စောင့်ကြည့်ရေး မူဘောင်များ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမှုသည် နိုင်ငံတွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ GMAC နှင့် အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအကြား ကြီးမားသောညှိနှိုင်းမှုများမှ ထွက်ပေါ်လာသော အကျိုးကျေးဇူးများ ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ဆင့်အတွက် စုပေါင်းညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်ရရှိရန် ဆွေးနွေးချက်များကို ဆက်လက်လုပ် ဆောင်နေသည်။

သင်အနေဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယားမှာ ACT လုပ်ဆောင်မှုများကို ကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား။

ဆက်သွယ်ရန်