လွတ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ (FOA) မြန်မာလမ်းညွှန်ချက်

အထည်ချုပ်နှင့် ခြေဝတ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်း ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး အပြုသဘောဆောင်သည့် လူမှုရေးရာအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးရေး ဆီသို့

လမ်းညွှန်ချက်ကို ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
မြန်မာ့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ကြီးပွါးတိုးတက်ပြီး တည်ငြိမ်လျှင် လူတိုင်းအတွက် အကျိုးရှိသည်။

မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုနှင့်အညီ အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များက အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်သည် လွတ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်သည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့၏ အလုပ်အကိုင်အတွင်း အခြေခံမူများနှင့် အခွင့်အရေးများ (ILO ကွန်ဗင်းရှင်းအမှတ်-၈၇နှင့် ကွန်ဗင်းရှင်းအမှတ်-၉၈)အရ၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းအရ၊ ယင်းသည် လူ့အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်နှင့် ခြေဝတ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းရှိ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများအကြား အပြုသဘောဆောင်သည့် ဆက်ဆံရေးများသေချာစွာဖြစ်ပေါ် စေရေးသို့ဦးဆည်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြီးမားလှသည့် ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ (သဘောတူညီချက်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲလျက် သဘောတူညီခဲ့ကြပြီး၊ လမ်းညွှန် ချက်သည် အပြည်ပြည်ဆိုရာ အလုပ်သမားရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော အပြုသဘောဆောင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးများအားဖြင့် လုပ်ငန်းတည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ကတည်းကစပြီး၊ လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်း ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်ကို လေးစားလိုက်နာခြင်းသည် ACT အဖွဲ့ဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ပေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိစက်ရုံများအားလုံးအတွက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် သဘောတူညီချက် ကို လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။”

 

ဤလမ်းညွှန်ချက် အကြောင်း

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် အနှစ်ချုပ်

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် အနှစ်ချုပ်

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် အမေးအဖြေများ

FOA လမ်းညွှန်ချက် လုပ်ငန်းစဥ်

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ရန် ACT ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပေးနေသော စက်ရုံများသည် အလုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအုပ်စုကို ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းမည့် အကြောင်းအရာများအား စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန် ထိုလုပ်ငန်းအုပ်စုသည် ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ထိုကိုယ်စားလှယ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်နှင့်စက်မှုလက်မှုအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် (IWFM)နှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည်။ IWFMသည် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်ပြီး အထည်ချုပ်နှင့် ခြေဝတ်ပစ္စည်းအလုပ်သမားများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ IWFMသည် IndustriALL ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသမဂ္ဂတွင် အသင်းဝင်ထားသည်။ ဤစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွင် စက်ရုံများနှင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအတွက် ILOနှင့် GIZတို့က နည်းပညာအထောက်အကူများဖြင့် အကူအညီပေးသည်။

“လူမှုအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ရရှိလာသော ယုံကြည်မှုရှိသည့်ဆက်ဆံရေးသည် အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှု ဘေးသင့်နိုင်ချေကို လျှော့ကျစေပြီး၊ စဥ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ခိုင်မာလာစေရေးအတွက် လိုအပ်သည့် တည်ငြိမ်မှုကို ဖြစ်ထွန်းစေသည်။”

အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ယန္တရားမူဘောင်

ဤလမ်းညွှန်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မည့် အငြင်းပွားမှုများအားလုံးကို အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ်ဖြင့် ဖြေရှင်းရမည်။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို သတ်မှတ်ထားရှိပြီးပါက၊ ယင်းသည် ဤလမ်းညွှန်ချက်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အလိုအလျှောက် ဖြစ်လာမည်။ ဤFOA လမ်းညွှန်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ယန္တရားမူဘောင်တစ်ရပ်ကို ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် သဘောတူခဲ့သည်။

အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ယန္တရား (DRM)၏ မူဘောင်

မြန်မာနိုင်ငံ သတင်း

MYANMAR DURING THE COVID-19 CRISIS: JOINT ACTION BETWEEN BRANDS, TRADE UNIONS AND SUPPLIERS

MYANMAR DURING THE COVID-19 CRISIS: Joint action between global brands, trade unions and ACT brand suppliersGlobal ACT brands sourcing from Myanmar, suppliers and national and global trade unions have established a brand-employer-trade union dialogue to work towards...