လွတ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ (FOA) မြန်မာလမ်းညွှန်ချက်

အထည်ချုပ်နှင့် ခြေဝတ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်း ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး အပြုသဘောဆောင်သည့် လူမှုရေးရာအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးရေး ဆီသို့

လမ်းညွှန်ချက်ကို ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
မြန်မာ့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ကြီးပွါးတိုးတက်ပြီး တည်ငြိမ်လျှင် လူတိုင်းအတွက် အကျိုးရှိသည်။

မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုနှင့်အညီ အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များက အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်သည် လွတ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်သည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့၏ အလုပ်အကိုင်အတွင်း အခြေခံမူများနှင့် အခွင့်အရေးများ (ILO ကွန်ဗင်းရှင်းအမှတ်-၈၇နှင့် ကွန်ဗင်းရှင်းအမှတ်-၉၈)အရ၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းအရ၊ ယင်းသည် လူ့အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ (FOA) မြန်မာလမ်းညွှန်ချက် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထည်ချုပ်နှင့် ခြေဝတ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်း အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများအကြား အပြုသဘောဆောင်သော ဆက်ဆံရေးကို ခိုင်မာမြဲမြံလာစေရန် ရှေးရှု့သည့် ကြီးမားသောရှေ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့် ပဋိပက္ခများအား တင်ကြိုကာကွယ်ရာတွင်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဤလမ်းညွှန်ချက်ကို ပုံဖော်ရေးဆွဲထားသည်။ ထို့ပြင် တာဝန်ယူမှုရှိသော ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးဒေသအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံက ရပ်တည်လာနိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဤလမ်းညွှန်ချက်ကို ပုံဖော်ရေးဆွဲထားသည်။

အဖွဲ့များအားလုံးက လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် သဘောတူညီချက်စာလွှာကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှု့နိုင်သည်။

ဤလမ်းညွှန်ချက် အကြောင်း

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် အနှစ်ချုပ်

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် အနှစ်ချုပ်

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် အမေးအဖြေများ

FOA လမ်းညွှန်ချက် လုပ်ငန်းစဥ်

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ရန် ACT ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပေးနေသော စက်ရုံများသည် အလုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအုပ်စုကို ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းမည့် အကြောင်းအရာများအား စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန် ထိုလုပ်ငန်းအုပ်စုသည် ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ထိုကိုယ်စားလှယ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်နှင့်စက်မှုလက်မှုအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် (IWFM)နှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည်။ IWFMသည် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်ပြီး အထည်ချုပ်နှင့် ခြေဝတ်ပစ္စည်းအလုပ်သမားများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ IWFMသည် IndustriALL ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသမဂ္ဂတွင် အသင်းဝင်ထားသည်။ ဤစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွင် စက်ရုံများနှင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအတွက် ILOနှင့် GIZတို့က နည်းပညာအထောက်အကူများဖြင့် အကူအညီပေးသည်။

“လူမှုအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ရရှိလာသော ယုံကြည်မှုရှိသည့်ဆက်ဆံရေးသည် အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှု ဘေးသင့်နိုင်ချေကို လျှော့ကျစေပြီး၊ စဥ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ခိုင်မာလာစေရေးအတွက် လိုအပ်သည့် တည်ငြိမ်မှုကို ဖြစ်ထွန်းစေသည်။”

အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ယန္တရားမူဘောင်

ဤလမ်းညွှန်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မည့် အငြင်းပွားမှုများအားလုံးကို အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ်ဖြင့် ဖြေရှင်းရမည်။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို သတ်မှတ်ထားရှိပြီးပါက၊ ယင်းသည် ဤလမ်းညွှန်ချက်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အလိုအလျှောက် ဖြစ်လာမည်။ ဤFOA လမ်းညွှန်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ယန္တရားမူဘောင်တစ်ရပ်ကို ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် သဘောတူခဲ့သည်။

အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ယန္တရား (DRM)၏ မူဘောင်

မြန်မာနိုင်ငံ သတင်း

MYANMAR DURING THE COVID-19 CRISIS: JOINT ACTION BETWEEN BRANDS, TRADE UNIONS AND SUPPLIERS

MYANMAR DURING THE COVID-19 CRISIS: Joint action between global brands, trade unions and ACT brand suppliersGlobal ACT brands sourcing from Myanmar, suppliers and national and global trade unions have established a brand-employer-trade union dialogue to work towards...