តើ ACT ជាអ្វី?

ACT (សកម្មភាព កិច្ចសហការ ការផ្លាស់ប្តូរ) គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតថ្មី​មួយ​រវាង​យីហោ​ផលិតផល​អន្តរជាតិ និងអាជីវករលក់រាយ ​និង​សហជីពពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និងវាយនភ័ណ្ឌ និងដើម្បីសម្រេចបាននូវ​ប្រាក់​ឈ្នួល​​សមរម្យ​សម្រាប់​កម្មករ​កម្មការិនីតាមរយៈ​ការចរចាតម្លៃរួមក្នុងវិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ទាំងមូល ភ្ជាប់ទៅនឹង​ការ​អនុវត្ត​ការបញ្ជាទិញ។
ការចរចាតម្លៃរួមក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទាំងមូល មានន័យថា កម្មករដែល​ធ្វើការនៅ​ក្នុង​​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ​និងវាយនភ័ណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសមួយ អាចចរចា​អំពីប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​ពួក​គេ​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​​ដូចគ្នា ដោយមិនគិតពីរោងចក្រដែលពួក​គេ​កំពុង​​ធ្វើការ និង​អាជីវករ​លក់​រាយ និង​ម៉ាក​យីហោ​ផលិត​ផលដែលពួកគេផលិតនោះទេ។ ការភ្ជាប់ទៅ​នឹង​ការ​អនុវត្ត​ការ​បញ្ជា​ទិញ គឺជា​ការទូរ​ទាត់​ប្រាក់ឈ្នួលដែលបានចរចា​រួច​ដែលទទួលបាន​ការ​គាំទ្រ​និង​អាច​អនុវត្ត​ទៅបាន​តាមរយៈ​លក្ខខណ្ឌ​នៃកិច្ចសន្យា​ជា​មួយម៉ាក​យីហោផលិតផល​អន្តរជាតិ​និង​អាជីវករ​លក់​រាយនានា។
ACT គឺជាកិច្ចសន្យាអន្តរជាតិដំបូងគេស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ដែល​ផ្តល់​នូវ​ក្រប​ខណ្ឌ​​ការងារមួយដែលតាមតាមរយៈនេះ កត្តាដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់ រាប់​បញ្ចូល​ទាំងម៉ាក​​យី​ហោ​ផលិត​ផល​និងអាជីវករលក់រាយ សហជីព​ពាណិជ្ជកម្ម សហគ្រាស និង​រដ្ឋាភិបាល​នានា អាច​អនុវត្ត​ទំនួលខុសត្រូវ និងបំពេញ​តួនាទី​របស់ពួកគេ ដើម្បី​សម្រេច​បានប្រាក់​ឈ្នួល​សមរម្យ។

សមាជិក ACT បានព្រមព្រៀងតាមគោលការណ៍មួយចំនួនដូច​ខា​ងក្រោម​៖

• វិធីសាស្រ្តរួមមួយ ​ត្រូវការជាចាំបាច់ ដែលក្នុង​នោះ​អ្នកចូលរួម​ទាំងអស់នៅក្នុង​ខ្សែសង្វាក់​ផ្គត់​​ផ្គង់​​ផលិត​​ផល​អន្តរជាតិ​ទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួន ក្នុងការសម្រេច​បាននូវ​សេរីភាពក្នុង​ការ​​បង្កើត​សមាគម​ ការចរចាតម្លៃរួម និងប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ។
• កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ គួរត្រូវបានបង្កើត​ឡើងតាមរយៈការ​ចរចា​តម្លៃរួម រវាងនិយោជកនិងកម្មករ និងអ្នកតំណាងរបស់​ពួកគេនៅកម្រិត​ឧស្សាហកម្មជាតិ។
• កម្មករត្រូវមានសេរីភាព និងអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់​ពួក​គេ​បាន ក្នុងការរៀបចំ​និង​ចរចា​តម្លៃ​​ជា​រួម ស្របតាម​អនុសញ្ញា​របស់​អង្គការ​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ(ILO)។

“តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហារបាំងផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធទាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ ACT មានឱកាសល្អបំផុតក្នុងការបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាត់ដេរ តាមមធ្យោបាយដែលអាចវាស់វែងបាន ដែលមាននិរន្តរភាព និងអាចអនុវត្តបាន។”

Jenny Holdcroft អគ្គលេខាធិការរងសហជីពអ៊ិនដាសស្ទ្រីអល (IndustriALL)

 
ទាញយកតារាងហេតុការណ៍របស់យើង

ទាញយក អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវការ ACT?

ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពនិងមានអត្ថន័យយើងត្រូវការផ្លាស់ប្តូរអ្វីទាំងអស់នៅទូទាំងឧស្សាហកម្មទាំងមូល។ យើងមិនអាចទៅរោងចក្រតែមួយបានទេ។ យើងត្រូវធានាថាកម្មករទាំងអស់នៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់មានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ។ មិនត្រឹមតែអ្នកដែលផលិតទំនិញសម្រាប់ Primark ឬសមាជិក ACT ណាផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែកម្មករទាំងអស់។

Paul Lister, នាយកផ្នែកសេវាច្បាប់និងលេខាធិការក្រុមហ៊ុន, Primark
ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ក្នុងប្រទេសផលិតផលិតផលកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌភាគច្រើន ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករត្រូវបានរៀបចំនៅក្រោមកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលដែលអាចចាត់ទុកជាប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យមួយ។ មានការកើនឡើងនូវការយល់ដឹងដែលថា ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌ មិនអាចសម្រេចទៅបានតែដោយអាជីវករលក់រាយ និងសកម្មភាពម៉ាកយីហោផលិតផលតែមួយបានឡើយ។ ACT មានគោលបំណងក្នុងការនាំយកកត្តាដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រាប់ទាំងម៉ាកយីហោផលិតអន្តរជាតិ និងអាជីវករលក់រាយ សហជីពពាណិជ្ជកម្ម សហគ្រាស និងរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ។

តើ ACT នឹងសម្រេចឲ្យបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដោយរបៀបណា?

ACT នឹងបង្កើតកម្មវិធីនានានៅក្នុងប្រទេសផលិតផលិតផលកាត់ដេរនិង​វាយនភ័ណ្ឌ ដើម្បីផ្តួចផ្តើម​និង​គាំទ្រ​ការចរចា​រវាងអ្នកតំណាងជាតិរបស់ម្ចាស់​សហគ្រាស មានដូចជា ស្ថាប័ន​និយោជក និងសហជីព​ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ពោះ​ទៅ​​រ​ក​កិច្ចព្រមព្រៀង​ចរចាតម្លៃជារួមក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទាំងមូល។

កិច្ចព្រមព្រៀងនោះភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់ និងអាច​អនុវត្តបាន​សម្រាប់ភាគី​ហត្ថលេខីនិងអាចពង្រីក​ទៅ​ដល់​ឧស្សា​ហកម្ម​ទាំង​មូលនៅក្នុងប្រទេសនោះ ហើយតាមរយៈនេះ វានឹងគ្រប់ដណ្តប់​លើ​កម្មករ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស។

កម្មវិធីរបស់ ACT នឹងផ្តោតសំខាន់ទៅលើដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ ដើម្បី​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ការគាំទ្រក្នុង​ចំណោម​ម្ចាស់​សហ​គ្រាស សហជីពពាណិជ្ជកម្ម និង​រដ្ឋាភិបាល​នានា។ ពួកគេ​នឹងរាប់បញ្ចូល​ទាំងការ​កសាង​សមត្ថភាព​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ការចរចា រវាង​ម្ចាស់​សហគ្រាស និងសហជីពពាណិជ្ជកម្ម ក៏ដូចជា​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិ​ការជាមួយ​អង្គការ​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ (ILO) និងស្ថាប័នសហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍន៍នានា ដើម្បី​ផ្តល់​​ជំនួយ​បច្ចេកទេសដែលចាំបាច់។

សមាជិក ACT ប្តេជ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការធានាថា ការអនុវត្តការ​បញ្ជាទិញ​របស់ពួក​គេរៀងៗខ្លួន ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការទូរ​ទាត់ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យបាន។ ACT នឹងបង្កើតយន្តការនានា ដើម្បីភ្ជាប់ការ​អនុវត្តការ​បញ្ជា​ទិញ​ទៅ​នឹង​ការចរចា​​តម្លៃ​​ជារួម​ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទាំងមូល ដើម្បីធ្វើឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសអាច​​បំពេញ​បាន​តាម​លក្ខ​ខណ្ឌ​នានា​នៃកិច្ច​សន្យា​ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួល និងលក្ខខណ្ឌការងារ​ដែលបានចរចារួម​គ្នា។

ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរ ACT នឹងធ្វើការជាមួយម្ចាស់សហគ្រាសនៅក្នុងប្រទេស ដើម្បីបង្កើត និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើ​រ​ឡើង​នូវស្តង់ដារ និងប្រព័ន្ធផលិតកម្ម ដូចជា មាន​ធនធាន​មនុស្ស និងប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ប្រាក់​ឈ្នួល​គ្រប់​គ្រាន់ ជម្រុញ​ឲ្យ​​មាន​ការរីក​ចម្រើន​យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងផ្នែកផលិតកម្ម​ និងទំនើបកម្មឧស្សាហកម្ម និង​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ថា​សុវត្ថិភាព​​អាជីវកម្មនិងការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះប្រទេសផលិតនិងម្ចាស់​សហគ្រាស​នានា គឺជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់​សម្រាប់​ការទូរ​ទាត់​ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ។

តើ ACT កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដោយ​របៀប​ណា?

ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ គឺជាប្រាក់ចំណូលអប្បបរមាចាំបាច់សម្រាប់កម្មករ ដើម្បីបំពេញ​តម្រូវការ​ចាំបាច់​របស់​ពួកគេ និង​គ្រួសាររាប់ទាំងប្រាក់​ចំណូលដែល​បានកាត់​ពន្ធរួច​ផងដែរ។ ប្រាក់ឈ្នួល​នេះគួរ​រកបាន​ក្នុង​អំឡុងពេល​កំណត់​នៃ​ម៉ោងការងារតាមច្បាប់ និងមិន​គួរ​រាប់បញ្ចូលម៉ោងបន្ថែមនោះទេ។

សមាជិករបស់ ACT គោរពតាមគោលការណ៍ដែលនិយោជក និងកម្មករ និង​អ្នក​តំណាង​របស់ពួកគេ អាច​ឈាន​ដល់​​ការព្រមព្រៀងគ្នា​ស្តីពីប្រាក់​ឈ្នួលសមរម្យ​តាម​រយៈការចរចា​តម្លៃជា​រួមក្នុង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ទាំង​មូល។ និយាយ​បែបនេះមានន័យថា ប្រាក់ឈ្នួលដែលបានចរចារួច នឹងខុសគ្នា យោង​តាម​បរិបទជាតិ ហើយ​នឹងឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​តម្រូវការរបស់កម្មករ និងនិយោជក ជាជាង​ចំណុច​គោល​ខាង​ក្រៅ​ជាក់​លាក់​ណា​មួយ។ ម៉ាក​យីហោ​ផលិតផល​អន្តរជាតិ អាជីវករលក់រាយរបស់ ACT នឹងធ្វើការជាមួយ​ម្ចាស់​សហគ្រាស​នានា ហើយ​សហជីពអ៊ីនដាសស្រ្ទីអល (IndustriALL) នឹងធ្វើការ​ជាមួយ​សហជីព​ជាដៃគូនៅ​ក្នុងប្រទេស​គោល​ដៅ​នានា ដើម្បីឲ្យពួក​គេទាំងអស់​គ្នាអាច​ចរចា​ពីប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យមួយបាន​។

ដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យមួយ ACT មានគោលបំណងក្នុង​ការចែក​ជូននូវយន្តការ​មួយ​ដែល​អាច​សម្រេចបាន អាចធ្វើបាន អាចវាស់វែងបាន និងត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមច្បាប់និងអាចអនុវត្តបាន។

UN Declaration of Human Rights, Article 23:(3)

មនុស្សគ្រប់រូបដែលធ្វើការងារមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវនិងអំណោយផលធានាដល់ខ្លួនគាត់និងគ្រួសារគាត់នូវភាពសក្ដិសមនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងការបំពេញបន្ថែមប្រសិនបើចាំបាច់ដោយមធ្យោបាយការពារសង្គមផ្សេងៗ។
តើអ្វីទៅជាការអនុវត្តការបញ្ជាទិញ?
ការបញ្ជាទិញនានាគឺជារបៀបដែលអាជីវករលក់រាយ និងម៉ាក​យីហោ​ផលិតផល​អន្តរជាតិ​ធ្វើ​អន្តរ​ទំនាក់​ទំនង និង​​ប្រ​កប​​អាជីវកម្មជាមួយម្ចាស់សហគ្រាសនានា ដែល​ផ្គត់ផ្គង់​ផលិតផលរបស់ពួកគេ។

ការអនុវត្តការបញ្ជាទិញដាក់បញ្ចូលផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ប្រភព ការអភិវឌ្ឍ ការជាវ (ការទិញ) និង​អាកប្ប​កិរិយា​ពីក្រៅ និងគុណតម្លៃ និង​គោលការណ៍​នានា​ដែលជះឥទ្ធិពល​​ដល់កម្មករ។

តើការចរចារតម្លៃជារួមក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទាំងមូល ខុសគ្នា ពី យន្តការ រៀបចំ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាយ៉ាង ដូចម្តេច?

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា គឺជាប្រាក់ឈ្នួលដែលទាបបំផុត ដែលបាន​អនុញ្ញាតដោយ​ច្បាប់​នៅ​ក្នុងប្រទេស​មួយឬនៅក្នុងតំបន់មួយ។ ប្រាក់ឈ្នួលត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាល និងពេលខ្លះដោយ​មានការប្រឹក្សា​យោបល់​​​ជាមួយសហជីពពាណិជ្ជកម្ម និងអ្នកតំណាងនិយោជក។ តាមធម្មតា ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា គឺទាបជាង​ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ​នៅក្នុងប្រទេស​ដែលផលិត​ផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌ និងកាត់ដេរ។

ការចរចាតម្លៃជារួមក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទាំងមូល អភិវឌ្ឍយន្តការ​ប្រាក់ឈ្នួល​អតិបរមា ដោយ​បង្កើត​ជា​ប្រាក់​ឈ្នួល និងលក្ខខណ្ឌការងារដែលសមស្រប សម្រាប់​ឧស្សាហកម្ម និងមានការយល់​ព្រមពី​សហជីព​ពាណិជ្ជកម្ម និងអ្នកតំណាង​របស់ម្ចាស់​សហគ្រាសទាំងអស់។

តើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍របស់កិច្ចព្រមព្រៀងចរចាតម្លៃរួម ខាង ឧស្សាហកម្ម?
មានភស្តុតាងរឹងមាំពីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ស្តីពីអត្ថប្រយោជន៍​នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ចរចា​តម្លៃ​រួម​ក្នុង​វិស័យឧស្សាហកម្មទាំងមូល៖

  • ធានាថា និយោជកប្រកួត​ប្រជែង​គ្នាតាមរយៈនវានុវត្ត និងគុណភាព និង​មិន​មាន​អ្នក​ដទៃ​ណា​លក់​ក្នុង​តម្លៃ​ថោក​ជាង​គេ​ដោយបន្ទាបតម្លៃ និង​ស្ថានភាព​ទំនិញ​នោះទេ
  • ធានាថា កម្មករកាន់​តែ​ច្រើន​ឡើង​ថែមទៀត ត្រូវ​បាន​រ៉ាប់រងដោយ កិច្ច​ព្រមព្រៀង​រួមមួយ រួមទាំង​ជន​អន្តោប្រវេសន៍ កម្មករ​ជាប់​កិច្ចសន្យា និង​បុគ្គលិក​បម្រើការ​នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​​តូចៗផង​ដែរ
  • ការកាត់បន្ថយតម្រូវ​ការ និង​ថ្លៃការអនុវត្តពលកម្ម​តាមរយៈការបង្កើត ‘គោលការណ៍រួម’ មួយ
  • គាំទ្រដល់ការរីកចម្រើន​ខាងផលិតភាព ទំនើបកម្ម​ឧស្សាហកម្ម
  • បង្កើតប្រសិទ្ធិភាព តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ប្រភពកាន់តែតិច​សម្រាប់​និយោជក​ និង​សហជីព​ពាណិជ្ជកម្ម
  • ការផ្តល់ជូនភាពច្បាស់លាស់​​ដល់អាជីវកម្ម ក្នុង​ការវិនិយោគ​និងការរីក​ចម្រើន