ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ACT

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႔အစည္းတို႔အၾကား ပူးတြဲေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ျပီး အံ၀င္ခြင္က် ကိုက္ညွိထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အေျဖမ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အထည္ခ်ဳပ္ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ACT က ပူးေပါင္းပါသည္။

လုပ္ငန္းက႑ရွိ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအတြက္ မွ်တျပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ဆံုးျဖတ္ရာတြြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္သည့္ အခန္းက႑တြင္ မပါမျဖစ္ ပါ၀င္ရပါမည္။ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာမွ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ အ၀ယ္ေစ်းႏွင့္ အ၀ယ္အေလ့အထမ်ားကို မေျပာင္းလဲပါက ခိုင္မာေတာင့္တင္းျပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚႏိုင္ေပ။

“ACT အဖြဲ႔၀င္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ အ၀ယ္အေလ့အထမ်ားက အေထာက္အကူျပဳေပးထားေသာ လုပ္ငန္းက႑အဆင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ ဦးတည္ကာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထိုသို႔အားျဖင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လမ္းစဥ္သစ္တစ္ရပ္ကို တည္ေထာင္ႏိုင္မည့္ အလားအလာ ေပၚေပါက္လာပါသည္”

Ken Loo ၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး၊ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၊ ကေမာၻဒီးယား

ACT ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ အစည္းအေ၀း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ဦးသိန္းေဆြ (ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာန)၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ (တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အေထြအေထြ အတြင္းေရးမႈး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း)ႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္ (ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
ACT ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ အစည္းအေ၀း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ဦးသိန္းေဆြ (ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာန)၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ (တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အေထြအေထြ အတြင္းေရးမႈး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း)ႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္ (ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
ACT ၏ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ အစည္းအေ၀း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ Lth Sam Heng (အလုပ္သမားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာန)

ACT ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

အ၀ယ္အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ လုပ္ငန္းက႑တြင္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈမွတဆင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြမ်ား ရရွိေစရန္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္၊ အထည္အလိပ္ႏွင့္ ေျခ၀တ္ပစၥည္း လုပ္ငန္းက႑ ေျပာင္းလဲလာေစရန္တို႔အတြက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ လက္လီျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအၾကား တီထြင္ဆန္းသစ္စြာေပၚေပါက္လာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္မွာ ACT (Action, Collaboration, Transformation) ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ စက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္သည္ ျဖစ္ေစကာမူ၊ မည္သည့္ ျဖန္႔ခ်ိသူႏွင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ေပးသည္ ျဖစ္ေစကာမူ၊ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ အတြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တူညီေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ မိမိတို႔၏ အခေၾကးေငြမ်ားကို ညွိႏိႈင္းႏိုင္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းက႑အဆင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ ညွိႏိႈင္းထားေသာ အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ေရးကို အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ လက္လီျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔သည္ အ၀ယ္အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးျဖင့္ က႑အတြင္းတြင္ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးစြမ္းမည့္ ပထမဦးဆံုး ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ကတိက၀တ္မွာ ACT ျဖစ္သည္။ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြ ရရွိေစရန္ မိမိတို႔၏ တာ၀န္ႏွင့္ အခန္းက႑ကို ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ လက္လီျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

 

အဖြစ်မှန်စာရွက်ကဒီမှာ Download လုပ်ပါ

ACT အဖြဲ႔၀င္မ်ား

ACT အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံမူမ်ားကို သေဘာတူထားျပီး ျဖစ္သည္။

 

 • လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြ စသည္တို႔ ရရွိေစရန္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကြင္းဆက္အတြင္းရွိ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးသည္ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ပူးတြဲလမ္းစဥ္တစ္ရပ္ လိုအပ္သည္။
 • ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြ ရရွိေစမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ကုန္ထုတ္လုပ္ရာ ႏို္င္ငံမ်ားရွိ လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားက ယင္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ ရရွိေစရမည္။
 • မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ စုစည္းပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္တို႔ကို ILO ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္သမားမ်ားက လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးႏိုင္ရမည္။

“ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ပံုစံစနစ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား၏ အခေၾကးေငြမ်ားကို ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ႏိုင္ေခ်၊ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေခ်ႏွင့္ စည္းေႏွာင္ႏိုင္ေခ်တို႔၏ အေကာင္းဆံုးအေနအထားကို ACT က ျဖစ္ေပၚေစသည္”

Jenny Holdcroft ၊ လက္ေထာက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး၊ IndustriALL

အဘယ္ေၾကာင့္ ACT ကို လိုအပ္သနည္း။

“အထည္အလိပ္က႑ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မွ်တေသာ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအခေၾကးေငြ ရရွိရန္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ လက္လီျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ ပူးတြဲရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ACT ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္က အတူတကြ စုစည္းေပးသည္။ ယင္းသည္ တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ တမူထူးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ ္ျပီး၊ စနစ္ကိုေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ တာရွည္ခံေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေရွ႕လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္”

Karl-Johan Persson ၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ H&M အုပ္စု

လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားက စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိေစရမည့္ အေျခခံမူကို ACT အဖြဲ႔၀င္မ်ားက လိုက္နာသည္။ ျပင္ပ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားအလိုက္ ညွိႏိႈင္းထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကြဲျပားေသာ အခေၾကးေငြမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။

ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ၊ လက္ေတြ႔အသံုး၀င္ေသာ၊ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ၊ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားျပီး စည္းေႏွာင္ႏိုင္ေသာ ယႏၱရားတစ္ရပ္ကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ ACT က ရည္မွန္းသည္။

ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြကို ACT က မည္ကဲ့သို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသနည္း။

လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားက စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိေစရမည့္ အေျခခံမူကို ACT အဖြဲ႔၀င္မ်ားက လိုက္နာသည္။

ျပင္ပ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားအလိုက္ ညွိႏိႈင္းထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကြဲျပားေသာ အခေၾကးေငြမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ၊ လက္ေတြ႔အသံုး၀င္ေသာ၊ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ၊ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားျပီး စည္းေႏွာင္ႏိုင္ေသာ ယႏၱရားတစ္ရပ္ကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ ACT က ရည္မွန္းသည္။

ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြမ်ားကို ACT က မည္ကဲ့သို႔ ရရွိေစႏိုင္မည္နည္း။

လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားက စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိေစရမည့္ အေျခခံမူကို ACT အဖြဲ႔၀င္မ်ားက လိုက္နာသည္။

ျပင္ပ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားအလိုက္ ညွိႏိႈင္းထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကြဲျပားေသာ အခေၾကးေငြမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။
ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ၊ လက္ေတြ႔အသံုး၀င္ေသာ၊ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ၊ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားျပီး စည္းေႏွာင္ႏိုင္ေသာ ယႏၱရားတစ္ရပ္ကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ ACT က ရည္မွန္းသည္။

“အေျပာင္းအလဲကို ထိန္းညွိေပးႏိုင္ရန္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကတိက၀တ္ကို ACT ၏ လုပ္ရပ္က ပံုေဖာ္ျပသသည္။ အထူးအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကြင္းဆက္မ်ားအတြင္းရွိ ဆိုး၀ါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေဘးသင့္ႏိုင္ေခ်ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ရလဒ္ကို ACT ၏ လုပ္ရပ္က ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ အဆိုပါ တာ၀န္၀တၱရားကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အဓြန္႔ရွည္ေစရန္ အေရးပါေသာ အေထာက္အပံ့ကိုလည္း ACT က ျဖစ္ေပၚေစသည္။”

John Ruggie ၊ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း

အ၀ယ္အေလ့အထမ်ားဆိုသည္မွာ အဘယ္တို႔နည္း။

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လက္လီျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တို႔က ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ အ၀ယ္အေလ့အထ နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ နည္းဗ်ဴဟာ အစီအမံေရးဆြဲျခင္း၊ ပင္ရင္းရွာေဖြျခင္း၊ ပံုစံေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ေနာက္ကြယ္မွ အျပဳအမူမ်ား၊ အေျခခံမူႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ား အစရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ အရာမ်ားသည္ အ၀ယ္အေလ့အထမ်ားတြင္ ျခံဳငံုပါ၀င္သည္။

လုပ္ငန္းက႑အဆင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုျခင္းသည္ အနိမ့္ဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ယႏၱရားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ကြာျခားသနည္း။

အနိမ့္ဆံုး အခေၾကးေငြဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ က႑တစ္ခုအတြင္း ဥပေဒက အနည္းဆံုးအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ အခေၾကးေငြျဖစ္သည္။ အစိုးရမ်ားက ယင္းကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ဤသို႔သတ္မွတ္ရာတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေလ့ရွိသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္ ထုတ္လုပ္ေသာ ႏို္င္ငံမ်ား၏ အနိမ့္ဆံုး အခေၾကးေငြမ်ားသည္ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြမ်ားထက္ နိမ့္က်ေနေလ့ရွိသည္။ အနိမ့္ဆံုး အခေၾကးေငြ ယႏၱရားအေပၚ အေျခခံျပီး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ အတူတကြ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုၾကျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းက႑အတြက္ သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္ေသာ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အျခား အလုပ္အကိုင္ အေျခအေနမ်ားကို သေဘာတူ ထူေထာင္ထားႏိုင္သည။

လုပ္ငန္းက႑အဆင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆုိ သေဘာတူညီမႈမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ အဘယ္တို႔ ျဖစ္သနည္း။ ္။
 • ကုန္ထုတ္စြမ္းအား တိုးတက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳျခင္း
 • အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္ အနည္းအက်ဥ္းသာ လိုအပ္ေသာ ထိေရာက္မႈကို ဖန္တီးေပးျခင္း
 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ၾကီးထြားမႈ ေသခ်ာခိုင္မာျခင္းကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးျခင္း
 • ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား ျမဲေနေစရန္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း
 • ’ဘံုစည္းမ်ဥ္း’ ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားေရးရာ စည္းေႏွာင္မႈ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း
 • အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအၾကား လူမႈျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အျပဳသေဘာ ဆက္ဆံေရးကို ျမဲခိုင္ေစျခင္း
 • လုပ္ငန္းမ်ား လိုအပ္သည့္ စီးပြားေရး ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္မႈႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား လိုအပ္သည့္ အေျခခံ လံုျခံဳမႈမ်ားအတြက္ အံ့၀င္ခြင္က် ကိုက္ညွိထားသည့္ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးျခင္း
 • ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား၊ ပုတ္ျပတ္ အလုပ္သမား၊ လုပ္ငန္းေသးမ်ားရွိ အလုပ္သမား အစရွိသူတို႔အပါအ၀င္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ျဖင့္ လႊမ္းျခံဳျခင္းကို ေသခ်ာခိုင္မာေစျခင္း
 • ေၾကးႏွိမ္ေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ႏွိမ့္ခ်ျခင္းျဖင့္ ေစ်းျပိဳင္ေလွ်ာ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အရည္အေသြးႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ဖန္တီးျခင္းတို႔ကတဆင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား ယွဥ္ျပိဳင္မႈကို ေသခ်ာခိုင္မာေစျခင္း

လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုျခင္း –
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ